Navigatsiya
Kutubxonaning ish tartibi:
8:00 dan 18:00 gacha
Manzil:
O‘zbekiston, Farg‘ona sh., Ma’rifat ko‘chasi 31 A

тестовая

2018 йил 2- чоракда олинган янги адабиётлар кўргазмаси

78.3ya722
A50
A. M. Alimova
Kutubxonashunoslik: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ M. Alimova A.

Ч.2. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2005. - 215 b.. - (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi). - Библиогр. в конце ст.. - 3200 сўм. 1500 экз.
Мазкур кўлланма 8 бўлимдан иборат бўлиб, унда турли билим соҳаларига оид адабиётларни тарғиб килишнинг аҳамияти, вазифалари, улар билан ишлашнинг усуллари ва шакллари ёритилган.
76.01(5У)
М84
Музаффарова, Гузал.
Беҳбудийнинг тайлоқлик издошлари: туман матбуотининг тарихий йули/ Отв. исполн.

Г. Музаффарова. - Тошкент: Истиклол, 2016. - 56 б.: портр, фото.цв.. - ISBN 978-9943-4460-4-5: 800 сўм. 500 экз.
Ушбу китобга Самарқанд вилоятининг Тайлоқ туманида матбуот нашрлари ташкил этилиши тарихи, газеталарда фаолият кўрсатган қаламкашлар ва жамоатчи мухбирлар ҳакидаги мақолалар жамланган, журналистлар ижодидан айрим намуналар киритилган.
74.2
В88
Вояга етмаганларни экстремистик террористик ва миссионерлик оқимларининг таъсири ва бошка ёт ғоялардан асрашнинг ижтимоий-ҳукукий жиҳатлари: Республика конфе-ренция материаллари тўплами

Ред.К. Қуронбоев. - Тошкент: Nishon-Noshir, 2015. - 360 б.. - ISBN 978-9943-378-62-9: 4000 сўм. 300 экз.
Мазкур тўпламда вояга етмаган ёшларни турли кўринишдаги ёт ғоялардан асраш масалаларига бғгишланган бўлиб, унда юрти-мизда кўзга кўринган соҳа мута-хассислари, тадқиқотчиларнинг ушбу масала бўйича ёзган мақолалари жамланган.
74.202.4
З-30
Замонавий таълим технологиялари
Рец. А. Чориев. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. - 172 б.

(Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги). ISBN 978-9943-10-846-2: 2600 сўм. 100 экз.
Кўлланмада балк технологияси, нанотехнология, ишлаб чиқариш, таълим ва ахборот технология-лари, улар ўртасидаги ўзаро боғланиш, технология трансфе-ри, дидактик таъминоти, элек-трон таълим ресурслари ва ўкув-услубий мажмуаларни яратиш услубиёти ҳамда корпоратив таълим технологияси тўғрисида маълумотлар ёритилган.
72.3(5У)
М54
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг илмий мактаблари:
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг 90 йиллигига багишланади/

Ред. Г. Мухамедов. - Тошкент: O'qituvchi NMIU, 2008. - 344 б.: портр, фото. - (Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги). - ISBN 978-9943-02-196-9: 3000 сўм. 1000 экз.
Ушбу китобда миллат ва инсоният манфаати йўлида хизмат килиб, ҳалқ ва миллат-нинг фахрига айланган илмий мактаблар хусусида сўз боради.
71.04(5У)
К81
Қуронов, Мухаммаджон.
Бизни бирлаштирган ғоя/ М. Қуронов;

Ред. А. Маврулов. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2016. - 348 б.. - ISBN 9978-9943-03-918-6: 4900 сўм. 1000 экз
Ушбу хрестоматия турли қараш ва фикрга эга ижтимоий қатламлар, сиёсий куч ва ҳаракатларнинг мақсад-манфаатларини ўзида мужассам этган миллий ғоя туркумидандир.
72.4(5O')
M37
Mahmudov S. Yu.
Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlardagi informatsiyaviy tahdidlar monitoringi: tahlil, rejalashtirish va amalga oshirish: uslubiy tavsiyanoma/ S. Yu. Mahmudov, M. A. Umaraliyeva, G. K. Karimova;

Ред. X. F. Rashidov. - Toshkent: O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti bosmaxonasi, 2015. - 116 b.. - 3600 сўм. 815 экз.
Мазкур рисолада ахборот хуружи оқибатида миллий маънавияти-мизга ёт турли мафкуравий иллатларнинг урчиб бораётгани, уларнинг салбий таъсирлари аниқ мисоллар орқали очиб берилган.
74.263
М47
Меҳнат таълими дарсларида уй рўзғор буюмларини таъмирлаш бўлимини ўқитиш
методик кўлланма/ Рец. С. А. Болтабоев. - Тошкент: УзПФИТИ, 2015. - 64 б.: рис..

(Ўзбекистон Республикаси Ҳалк таълими вазирлиги). - Библиогр. в конце ст.. - 1600 ўзб. сўми 450 экз.
Мазкур методик кўлланмада умумий ўрта таълим муассасаларида меҳнат таълими дарсларини ташкил этиш, ушбу жараёнда уй рўзғор буюмларини таъмирлаш бўлимини ўқитиш методикаси ҳамда мавзуларни ўқувчиларга етказиш бўйича тавсиялар берилган.
76.01
Н82
Ноширлик фаолияти: моҳият, маҳорат, маъсулият: назарий ва амалий қўлланма

Отв. исполн. Х. Муродов. - Тошкент:Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2014. - 200 б.. - ISBN 9798-9943-03-593-5: 1900 сўм. 100 экз.
Мазкур услубий қўлланмада бугунги кунда республикамизда фаолият юритаётган нашриётлар ишини янада такомиллаштириш, ҳусусан, ноширлик фаолиятининг моҳияти, мазмуни, аҳолининг маънавий, интеллектуал эҳтиёжларини қондирувчи, замон талабига мос китоблар нашр этилишини таъминлаш борасида сўз юритилади.
74.268
С96
Сулаймонов, Аскарали.
Тасвирий санъат таълими сифати ва самарадорлигини оширишнинг дидактик имкониятлари/ А. Сулаймонов;

Рец. Н. Хакимов. - Тошкент: BAYOZ, 2017. - 184 б.. - Библиогр. в конце ст.. - ISBN 978-9943-48-99-1-2: 3000 сўм. 500 экз.
Мазкур монографияда тасвирий санъат таълимининг сифати ва самарадорлигини оширишнинг турли масалалари, хусусан, ҳорижий тажрибалар асосида тасвирий санъат таълимини ривожлантириш концепцияси таълимнинг электрон ресурслари воситасида тасвирий санъат таълими сифати баён этилган.
72.3(5)
Х25
Ҳамроқулова, Шохиста.
Қозоғистонда ўзбекларнинг республика фан ва маданияти ривожига қўшган хиссаси: 1925-2005 йиллар

Ш. Хамрокулова; Ред. Ш. Гаффоров. - Тошкент: Yangi nashr, 2015. - 176 б.. - Библиогр. в конце ст.. - ISBN 978-9943-22-173-4: 3400 сўм. 300 экз.
Монографияда Қозоғистон Рес. яшаётган ўзбек-ларнинг худудда фан ва маданият соҳаси ютуқ-ларида ўрни беқиёслиги таҳлил этилган. Қозоғистондаги фан ва маданият соҳаларининг ривож-ланишида республикада яшовчи ўзбек халқи вакилларининг қўшган ҳиссаси ёритилган.
74.262.4
Ш18
Шайзакова, Дилбар Абдиқаюмовна.
Кимё фанини ўқитиш мазмунини такомиллаштиришда шахсга йўналтирилган технологиялар ва замонавий усуллар: ўкув кўлланма/ Д. А. Шайзакова;

Рец. Л. Жамолова. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2017. - 144 б.. - Библиогр. в конце ст.. - ISBN 978-9943-11-625-2: 2800 сўм. 500 экз.
Ушбу ўқув кўлланмада шахсга йўналтирилган технологиялар, уларнинг ўзига хос жиҳатлари, кимё фанини ўқитишда шахсга йўналтирилган ёндашув ва технологияларнинг моҳияти ҳақида сўз боради.